Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2022

Název politické strany / politického hnutí:
Moravské zemské hnutí

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
07027761

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Na Vyhlídce 89, Dačice, 38001

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 737449818, e-mail: info@moravskehnuti.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Trčala Pavel - předsedaIdentifikátor zprávy: Z8059-20230330190052
Datum: 30.03.2023 17:00:52
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: MZH_-_Zprava_auditora_-_2022.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora

Soubor: MZH_-_Ucetni_zaverka_a_priloha_-_2022.pdf


Počet stran: ........

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 407 628,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 0,00
4 Členské příspěvky 10 500,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 334 358,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 62 770,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 9 000,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 4 907,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 240 800,20
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Žádné záznamy

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 334 358,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Albrecht, Kamil19.01.1979peněžitý dar 2 300,00
Albrecht, Zdeněk04.09.1952peněžitý dar 3 668,00
Bastlová, Lada05.02.1980peněžitý dar 3 200,00
Hertz, Tomáš19.09.1968peněžitý dar 13 370,00
Hýsek, Ondřej16.10.1979peněžitý dar 46 200,00
Kacetl, Jiří29.01.1976peněžitý dar 9 700,00
Kočko, Tomáš04.03.1972peněžitý dar 300,00
Kolářský, Jiří13.04.1958peněžitý dar 1 300,00
Konečný, Petr29.06.1995peněžitý dar 300,00
Kupka, Jaroslav08.06.1952peněžitý dar 700,00
Moravané60556625peněžitý dar 20 000,00
Novotný, Vladimír28.03.1971peněžitý dar 300,00
Pařízek, František05.08.1944peněžitý dar 200,00
Pastyřík, Lubomír28.03.1974peněžitý dar 60 000,00
Pastyřík, Zbyněk22.07.1981peněžitý dar 50 300,00
Pelka, Jiří29.03.1976peněžitý dar 1 600,00
Říha, Vojtěch23.12.1986peněžitý dar 300,00
Ševčík, Vladan01.10.1974peněžitý dar 11 700,00
TOP0971339728peněžitý dar 62 500,00
Trčala, Pavel31.03.1978peněžitý dar 43 000,00
Zemek, Jaroslav04.04.1959peněžitý dar 3 120,00
Zvědělík, Petr25.04.1963peněžitý dar 300,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy