Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2021

Název politické strany / politického hnutí:
PRO Plzeň

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
02885573

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Úněšovská 2205/17, Plzeň, 32300

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 737271082, e-mail: mraz.radek@gmail.com

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Mgr. Radek Mráz MBA - předsedaIdentifikátor zprávy: Z6100-20220321125243
Datum: 21.03.2022 11:52:43
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Zprava_nezavisleho_auditora_k_31_12_2021.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 716 915,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 585 937,00
4 Členské příspěvky 0,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 130 978,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 0,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 580 313,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Žádné záznamy

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 130 977,50 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Dort, Jakub20.11.1976peněžitý dar 1 000,00
FORTIS-DB, spol. s r.o.62586289bezúplatné plnění 58 201,50 (respirátory obličejové N95)
Jaššo, Jaroslav15.02.1990peněžitý dar 2 000,00
Mráz, Radek Mgr. MBA02.03.1983peněžitý dar 2 000,00
Pernglau, Lucie16.08.1976peněžitý dar 500,00
Prokopová, Karolina27.03.1974peněžitý dar 1 000,00
Sinkule, Michal15.12.1984peněžitý dar 1 000,00
Šiml, Oldřich12.08.1969peněžitý dar 2 000,00
Šimlová, Nikola Mgr.17.05.1993peněžitý dar 1 000,00
Uhlík, Jiří MBA07.01.1970peněžitý dar 7 400,00
Uhlík, Jiří MBA07.01.1970peněžitý dar 5 276,00
Uhlík, Jiří MBA07.01.1970peněžitý dar 5 000,00
Uhlík, Jiří MBA07.01.1970peněžitý dar 22 400,00
Uhlík, Jiří MBA07.01.1970peněžitý dar 7 400,00
Uhlík, Jiří MBA07.01.1970peněžitý dar 7 400,00
Uhlík, Jiří MBA07.01.1970peněžitý dar 7 400,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 58 201,50 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
FORTIS-DB, spol. s r.o.6258628958 201,50 (respirátory obličejové N95)

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy