Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2020

Název politické strany / politického hnutí:
politické hnutí Změna

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
71443363

Sídlo politické strany / politického hnutí:
1. máje 97/25, Liberec, 46007

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 777124879, e-mail: info@zmena.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Mgr. Jan Korytář - předsedaIdentifikátor zprávy: Z4356-20210427160745
Datum: 27.04.2021 14:07:45
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Audit_Zmena_a_ucetni_zaverka_-_2020_do_VZ.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 992 667,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 416 667,00
4 Členské příspěvky 14 000,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 562 000,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 79 800,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 29 200,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 828 311,13
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
provozní agenda hnutí 1

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 562 000,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Ackermannová, Lenka03.08.1976peněžitý dar 200,00
Benešová, Radka04.06.1976peněžitý dar 1 000,00
Burda, Alexandr25.06.1971peněžitý dar 1 200,00
Čečková, Jaroslava20.11.1958peněžitý dar 3 600,00
Černohorský, Jiří15.07.1971peněžitý dar 3 600,00
Doležalová, Halina19.03.1966peněžitý dar 1 080,00
Forero, Mario18.11.1966peněžitý dar 2 000,00
Gubiš, Jindřich26.02.1986peněžitý dar 1 800,00
Halátek, Dalibor23.07.1980peněžitý dar 2 700,00
Hora, Antonín15.11.1962peněžitý dar 1 200,00
Horký, Jan17.11.1983peněžitý dar 900,00
Hrbková, Karolína24.09.1981peněžitý dar 140 000,00
Jetmarová, Jana26.05.1978peněžitý dar 2 400,00
Korytář, Jan18.04.1972peněžitý dar 104 600,00
Kramářová, Olga22.08.1968peněžitý dar 1 200,00
Křelina, František15.09.1951peněžitý dar 600,00
Linhart, Jan18.08.1987peněžitý dar 500,00
Panáček, Michal04.04.1977peněžitý dar 2 200,00
Pavlová, Marie14.02.1944peněžitý dar 20 300,00
Petrovský, Ondřej03.07.1981peněžitý dar 2 880,00
Římánek, Jiří01.05.1958peněžitý dar 204 600,00
Smrkovský, Václav17.01.1943peněžitý dar 50 000,00
Tobrman, Oldřich17.11.1953peněžitý dar 1 200,00
Vaníčková, Eva15.09.1947peněžitý dar 2 700,00
Votrubec, Jan17.03.1961peněžitý dar 3 600,00
Vrabec, Vladimír12.06.1979peněžitý dar 500,00
Witassek, Libor15.05.1969peněžitý dar 3 640,00
Záruba, Adam07.11.1978peněžitý dar 1 800,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy