Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2020

Název politické strany / politického hnutí:
SNK Evropští demokraté

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
70869553

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Pernštýnské náměstí 117, Pardubice, 53021

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 776196166, e-mail: info@snked.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
René Živný - předsedaIdentifikátor zprávy: Z4377-20210329071854
Datum: 29.03.2021 05:18:54
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Zprava_auditora_r_2020.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora

Soubor: Rozv+Vysl+Priloha_2020.pdf


Počet stran: ........

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 1 555 583,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 1 458 333,00
4 Členské příspěvky 17 250,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 80 000,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 0,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 13 145,06
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 2 158 945,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Žádné záznamy

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 80 000,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Guňka, Petr Ing.29.04.1985peněžitý dar 1 000,00
Mokrejš, Jan02.01.1985peněžitý dar 10 000,00
OMG MARKETING & CONSULTING s.r.o.28603800peněžitý dar 10 000,00
SAMAT EKOTEMPO spol. s. r. o.47681233peněžitý dar 4 000,00
Šebek, Jaroslav Ing.14.05.1974peněžitý dar 25 000,00
Šichnárek, František20.02.1947peněžitý dar 5 000,00
TIGRESSA s.r.o.29193419peněžitý dar 10 000,00
Vítkovská Energy s.r.o.28617665peněžitý dar 15 000,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy

Dodatečné informace

Výdaje politické strany/politického hnutí viz poř.č.:
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění - obsahují výdaje spojené s úhradou právních, poštovních a bankovních poplatků;
3 Výdaje na volby členěné podle druhu voleb - volby do zastupitelstev krajů - obsahují výdaje spojené s poskytnutím příspěvku dle uzavřených Koaličních smluv, které byly poskytnuty SNK ED "správci koalice" na jeho transparentní účet a který zajišťoval úhradu volebních výdajů a to:
KDU ČSL - ve výši částky 1 225 000,- Kč volby do ZK v Pardubickém kraji
ODA - ve výši částky 150 000,- Kč volby do ZK v Moravskoslezském kraji
JSMEPRO! - ve výši částky 250 000,- Kč volby do ZK v Ústeckém kraji
STAN - ve výši částky 533 945,- Kč - volby do ZK v Kraji Vysočina