Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2020

Název politické strany / politického hnutí:
Levice

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
49628089

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Přípotoční 869/19, Praha, 10100

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 608630506, e-mail: info@jsmelevice.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
dva členové předsednictva Předsednictvo - spolupředsedové předsednictva Celostátního výboru stranyIdentifikátor zprávy: Z4385-20210316101904
Datum: 16.03.2021 09:19:04
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Audit_Levice.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 223 536,12
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 0,00
4 Členské příspěvky 86 256,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 137 280,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,12
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 0,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 0,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 2 505,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 25 916,26
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Žádné záznamy

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 137 280,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Cetl, Zdeněk Ing.20.04.1953peněžitý dar 50 000,00
Exner, Jan19.06.1974peněžitý dar 500,00
Hornych, Jaroslav MUDr.25.01.1951peněžitý dar 5 000,00
Hornychová, Miroslava MUDr. CSc.20.08.1952peněžitý dar 5 000,00
Hořčica, Antonín04.06.1957peněžitý dar 5 000,00
Hudeček, Jiří Prof. RNDr. CSc.04.11.1953peněžitý dar 25 000,00
Juřicová, Markéta10.09.2000peněžitý dar 2 550,00
Juřicová, Markéta10.09.2000peněžitý dar 3 000,00
Juřicová, Markéta10.09.2000peněžitý dar 4 000,00
Juřicová, Markéta10.09.2000peněžitý dar 4 500,00
Macháček, Bohumil Ing.26.08.1956peněžitý dar 500,00
Májíček, Jan05.10.1984peněžitý dar 100,00
Neubert, Milan RNDr. Ph.D30.03.1955peněžitý dar 5 000,00
Roček, Vojtěch08.12.1989peněžitý dar 1 402,00
Roček, Vojtěch08.12.1989peněžitý dar 15 210,00
Roček, Vojtěch08.12.1989peněžitý dar 3 518,00
Zahradník, Josef07.09.1985peněžitý dar 2 000,00
Zahradník, Josef07.09.1985peněžitý dar 5 000,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy

Dodatečné informace

Celkové výdaje bez volebních 117143,01 Kč.