Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2020

Název politické strany / politického hnutí:
Nezávislá kandidátka

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
09340718

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Markova 1964/4, Velké Meziříčí, 59401

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 732203787, e-mail: ivahorka@seznam.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Ing. Bc. Horká Ivana - PředsedkyněIdentifikátor zprávy: Z4567-20210408094040
Datum: 08.04.2021 07:40:40
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: zprava_auditora.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 780 706,75
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 0,00
4 Členské příspěvky 0,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 780 706,75
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 0,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 0,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 778 191,53
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Žádné záznamy

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 780 706,75 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Agados, spol. s.r.o.43378391bezúplatné plnění 189 868,96
Čermáková, Eleonora RNDr.17.07.1941bezúplatné plnění 2 000,00
Horká, Anežka23.01.1938bezúplatné plnění 2 000,00
Horká, Ivana Ing. Bc.28.10.1962bezúplatné plnění 240,79
Horká, Ivana Ing. Bc.28.10.1962bezúplatné plnění 76 597,00
Horká, Ivana Ing. Bc.28.10.1962peněžitý dar 90 000,00
Horká, Ivana Ing. Bc.28.10.1962peněžitý dar 200 000,00
Horká, Ivana Ing. Bc.28.10.1962peněžitý dar 150 000,00
Horký, Aleš Bc.01.04.1989bezúplatné plnění 5 000,00
Horký, Aleš Bc.01.04.1989peněžitý dar 50 000,00
Kališ, Jiří09.07.1969bezúplatné plnění 2 000,00
Prudková, Marie22.03.1967bezúplatné plnění 2 000,00
Rozmarínová, Václava10.01.1973peněžitý dar 1 000,00
Slunečnice energo, s.r.o29211930peněžitý dar 5 000,00
Smejkal, Jiří30.07.1957bezúplatné plnění 2 000,00
Šabatová, Jana17.05.1965peněžitý dar 1 000,00
Wasserbauerová, Ivana05.03.1965bezúplatné plnění 2 000,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 266 465,96 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Agados, spol. s.r.o.43378391189 868,96
Horká, Ivana Ing. Bc.28.10.196276 597,00

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy