Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2020

Název politické strany / politického hnutí:
Občané pro Budějovice

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
71443185

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Puklicova 995/1, České Budějovice, 37004

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 604702496, e-mail: obcaneprobudejovice@gmail.com

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Ing. Ivo Moravec - předsedaIdentifikátor zprávy: Z4341-20210316082613
Datum: 16.03.2021 07:26:13
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Vyrok_HOPB_2020.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora

Soubor: Ucetni_zaverka_HOPB_2020.pdf


Počet stran: ........

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 477 133,63
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 208 333,00
4 Členské příspěvky 14 500,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 243 835,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 53,71
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 10 411,92
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 0,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 0,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Žádné záznamy

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 243 835,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
BOČEK, JIŘÍ ING.25.09.1957peněžitý dar 20 000,00
DOSKOČIL, ONDŘEJ04.12.1977peněžitý dar 2 000,00
GIBI s.r.o.60850051peněžitý dar 20 000,00
HAVLÍČEK, JAROSLAV18.04.1965peněžitý dar 2 000,00
HORAŽĎOVSKÁ, IRENA20.08.1947peněžitý dar 4 000,00
KAČENOVÁ, JINDŘIŠKA MGR.30.12.1942peněžitý dar 2 000,00
KAŇA, JIŘÍ RNDr.29.01.1977peněžitý dar 2 000,00
KUBEŠ, JAN MGR.15.08.1976peněžitý dar 20 000,00
LÁTAL, HYNEK MGR. PHDR.24.05.1978peněžitý dar 1 979,00
MORAVEC, IVO ING.16.05.1964peněžitý dar 90 000,00
MORIC, ROSTISLAV12.07.1988peněžitý dar 3 500,00
PIKOUS, MARTIN08.10.1993peněžitý dar 6 024,00
ŠPORCLOVÁ, JAROSLAVA MGR.20.12.1942peněžitý dar 3 332,00
ŠPORCLOVÁ, JAROSLAVA MGR.20.12.1942peněžitý dar 10 000,00
THOMA, JURAJ MGR.19.02.1969peněžitý dar 50 000,00
VÁCHOVÁ, LUDMILA ING.02.07.1986peněžitý dar 2 000,00
VODÁK, MIROSLAV ING.01.10.1979peněžitý dar 5 000,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy