Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2020

Název politické strany / politického hnutí:
Hnutí Idealisté

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
09233229

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Soběšická 1472/128A, Brno, 63800

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 605136867, e-mail: info@idealistehnuti.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Vojtěch Vašák - předsedaIdentifikátor zprávy: Z4565-20210915173220
Datum: 15.09.2021 15:32:20
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Zprava_auditora_2020_Idealiste.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora

Soubor: Ucetni_zaverka_Idealiste.pdf


Počet stran: ........

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 662 000,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 0,00
4 Členské příspěvky 216 000,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 446 000,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 0,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 0,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Žádné záznamy

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 653 397,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Babáková Kolečková, Magda26.11.1982peněžitý dar 50 000,00
Černý, Adam01.01.1979peněžitý dar 220 000,00
Gruber, Jan18.10.1963peněžitý dar 80 000,00
Karnet, Lukáš07.04.1977peněžitý dar 6 000,00
Karnet, Lukáš07.04.1977peněžitý dar 9 000,00
Karnet, Lukáš07.04.1977peněžitý dar 220,00
Karnet, Lukáš07.04.1977peněžitý dar 110,00
Karnet, Lukáš07.04.1977peněžitý dar 6 000,00
Karnet, Lukáš07.04.1977peněžitý dar 9 000,00
Karnet, Ondřej06.05.1975peněžitý dar 10 000,00
Králík, Alexandr31.10.1977peněžitý dar 100,00
Králík, Alexandr31.10.1977peněžitý dar 10 001,00
Králík, Alexandr31.10.1977peněžitý dar 100,00
Králík, Alexandr31.10.1977peněžitý dar 100,00
Neumann, Jiří11.05.1969peněžitý dar 10 000,00
Nováková, Veronika25.06.1992peněžitý dar 220,00
Nováková, Veronika25.06.1992peněžitý dar 15 000,00
Pleva, Martin20.12.1974peněžitý dar 15 000,00
Schneider, Jan20.11.1978peněžitý dar 50 000,00
Schneider, Jan20.11.1978peněžitý dar 340,00
Schneider, Jan20.11.1978peněžitý dar 50 000,00
Schneider, Jan20.11.1978peněžitý dar 50 000,00
Suzovičová, Andrea30.06.1987peněžitý dar 220,00
Suzovičová, Andrea30.06.1987peněžitý dar 5 000,00
TOP 0971339728peněžitý dar 46 875,00
Vašák, Vojtěch24.10.1997peněžitý dar 111,00
Vašák, Vojtěch24.10.1997peněžitý dar 10 000,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy