Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2020

Název politické strany / politického hnutí:
Hradecký demokratický klub

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
03204723

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Šimkova 1223/2A, Hradec Králové, 50003

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 602488887, e-mail: kubat.petr@seznam.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová Ph.D. - PředsedkyněIdentifikátor zprávy: Z4293-20210329194329
Datum: 29.03.2021 17:43:29
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Zprava_audit_HDK_Chmatil.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora

Soubor: Vysledovka_rozvaha_zprava_HDK_2021.pdf


Počet stran: ........

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 3 338 021,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 668 181,00
4 Členské příspěvky 0,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 2 669 840,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 0,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 295 818,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 2 477 953,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 302 000,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Žádné záznamy

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 2 340 039,96 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
AJK CZ s.r.o06581994bezúplatné plnění 500,00
Autovrakoviště Berger27635295bezúplatné plnění 500,00
Černý, Jiří06.05.1964bezúplatné plnění 500,00
Černý, Ondřej06.07.1988bezúplatné plnění 500,00
Čírek, Petr06.09.1989bezúplatné plnění 500,00
Fiala, Leoš20.11.1978bezúplatné plnění 500,00
Havel, Jan18.10.1988bezúplatné plnění 300,00
Havel, Matěj12.02.1987bezúplatné plnění 300,00
Holásek, Jan JUDr.16.11.1972peněžitý dar 190 000,00
Holásek, Jan JUDr.16.11.1972peněžitý dar 1 920 000,00
Kubíčková, Jana19.04.1972bezúplatné plnění 500,00
Málek, Jan13.06.1973bezúplatné plnění 500,00
Němečková, Věra07.11.1972bezúplatné plnění 500,00
Pavlík, Radek07.03.1968bezúplatné plnění 500,00
Pražáková, Gita06.03.1955bezúplatné plnění 500,00
Sommer, Milan30.09.1957bezúplatné plnění 300,00
SVJ dům 15528782968bezúplatné plnění 300,00
Šolc, Jaroslav11.10.1986bezúplatné plnění 300,00
Štěpánek, Jiří12.11.1967bezúplatné plnění 300,00
TOP 0971339728bezúplatné plnění 222 239,96
Vrbacký, Roman12.10.1989bezúplatné plnění 500,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 222 239,96 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
TOP 0971339728222 239,96

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy

Dodatečné informace

Provoz. výdaje za rok 2020 činí 295 818,- Kč
V přehledu o příjmech v řádu darů a dědictví jsou uvedeny vklady koaličních partnerů provedené převodem financí na zvláštní účet pro přijímání darů HDK a následně byly tato převedeny na volební účet koalice.
HDK se podílel na kampani 100000,- Kč
Liber. ekol. strana se podílela na kampani vkladem 30000,- Kč
Pol. hnutí SENATOR 21 se podílelo na kampani vkladem 100000,- Kč
Strana zelených se podílela na kampani vkladem 100000,- Kč