Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2020

Název politické strany / politického hnutí:
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
05754577

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Gercenova 856/3, Praha, 10200

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 773334048, e-mail: hkh@hnuticesta.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Ing. Jan Kubín - předsedaIdentifikátor zprávy: Z4229-20210401074531
Datum: 01.04.2021 05:45:31
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Zprava_auditora_2020.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 285 377,97
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 0,00
4 Členské příspěvky 76 255,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 209 122,97
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 0,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 57 709,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 140 002,87
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Žádné záznamy

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 209 122,97 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Astromedia, s.r.o.04203291peněžitý dar 43 958,00
Baudyš, Antonín01.12.1972peněžitý dar 10 000,00
Baudyš, Antonín01.12.1972bezúplatné plnění 24 090,67
Cabrnoch, Ivo24.03.1978peněžitý dar 300,00
Čepková, Jitka15.09.1977peněžitý dar 1 900,00
Forštová, Blahoslava06.09.1961peněžitý dar 222,00
Havrdová, Jiřina11.02.1955peněžitý dar 100,00
Chmelařová, Jana10.05.1977peněžitý dar 999,00
Kainrath, Pavel23.01.1962peněžitý dar 500,00
Kratochvílová, Simona06.05.1977peněžitý dar 3 000,00
Krejčiřík, Adam19.04.1985peněžitý dar 999,00
Krobová, Lenka29.12.1973peněžitý dar 499,00
Kubín, Jan10.11.1963peněžitý dar 40 000,00
Kubják, Jiří03.01.1988peněžitý dar 500,00
Löffler, Miloš23.03.1974peněžitý dar 500,00
Lusík, Vladimír12.02.1975peněžitý dar 1 000,00
Minář, Michal17.12.1987peněžitý dar 998,00
Moc, Michal04.01.1979peněžitý dar 1 200,00
Nahodil, Jaroslav25.03.1956peněžitý dar 990,00
Odiss Oil, s.r.o.26242397peněžitý dar 33 333,30
Sekáčová, Yveta13.05.1962peněžitý dar 777,00
Schlesingerová, Renata06.06.1971peněžitý dar 200,00
Simonová, Zuzana13.02.1958peněžitý dar 100,00
Šírová, Ivana10.03.1958peněžitý dar 3 000,00
Šmíd, Rostislav23.12.1962peněžitý dar 1 000,00
Šnajdrová, Simona24.08.1974peněžitý dar 660,00
Šrubař, Michal19.03.1974peněžitý dar 999,00
Šťastná, Dagmar25.04.1959peněžitý dar 999,00
Šťastný, Pavel12.10.1983peněžitý dar 999,00
Valenta, Roman29.09.1973peněžitý dar 1 600,00
Vašáková, Kateřina30.09.1978peněžitý dar 1 200,00
Vilánková, Marie20.09.1974peněžitý dar 30 000,00
Zelená, Eva12.12.1973peněžitý dar 2 500,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy