Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2017

Název politické strany / politického hnutí:
Aliance pro budoucnost

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
05402450

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Masarykovo nábřeží 235/28, Praha, 11000

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 221907269, e-mail: office@oda.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Ing. Pavel Sehnal - předseda předsednictvaDatum: 29.03.2018 08:21:15
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: Audit_ODA_2017.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 29 817 550,85
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 0,00
4 Členské příspěvky 32 400,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 10 195 000,01
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 326,93
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 19 589 823,91
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 2 286 160,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 600,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 25 049 656,84
      volby do Senátu Parlamentu ČR 118 730,03
      volba prezidenta republiky 323 540,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
administrativa 2

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Fio banka, a.s. 61858374 19 589 823,91 25.07.2018

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 10 195 000,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
ABF, a.s.63080575peněžitý dar 2 000 000,00
ABF, a.s.63080575peněžitý dar 1 000 000,00
Advokátní kancelář Belha, Vacíř & spol., s.r.o.28498038peněžitý dar 550 000,00
Belha, David19.06.1979peněžitý dar 400 000,00
Brezula, Tomáš07.09.1981peněžitý dar 3 000,00
Čížek, Jaroslav Ing.02.05.1962peněžitý dar 400 000,00
DDX Czech a.s.5401275peněžitý dar 1 000 000,00
Drápal, Martin01.06.1987peněžitý dar 150 000,00
Drápal, Martin01.06.1987peněžitý dar 100 000,00
ERDEX a.s.27182533peněžitý dar 1 000 000,00
Finep Prosek bytová k.s.24716847peněžitý dar 1 000 000,00
Fišer, Jiří05.07.1975peněžitý dar 1 000,00
Fišer, Jiří05.07.1975peněžitý dar 1 000,00
Fišer, Jiří05.07.1975peněžitý dar 1 000,00
Fišer, Jiří05.07.1975peněžitý dar 1 000,00
Fišer, Jiří05.07.1975peněžitý dar 1 000,00
Kachlík, Petr Ing.01.06.1954peněžitý dar 200 000,00
Kachlík, Petr Ing.01.06.1954peněžitý dar 200 000,00
Klimuškin, Pavel01.12.1964peněžitý dar 20 000,00
Králová, Andrea04.04.1975peněžitý dar 5 000,00
Maraček, Richard30.07.1970peněžitý dar 40 000,00
Milota, Petr Ing.10.03.1958peněžitý dar 2 000,00
Milota, Petr Ing.10.03.1958peněžitý dar 2 000,00
Navrátil, Vlastimil20.08.1954peněžitý dar 1 000 000,00
Novotný, Miroslav Ing.11.02.1968peněžitý dar 5 000,00
Pořízek, Petr Ing.04.01.1962peněžitý dar 120 000,00
Resl, Michal04.02.1953peněžitý dar 200 000,00
Resl, Michal04.02.1953peněžitý dar 200 000,00
Resl, Michal04.02.1953peněžitý dar 200 000,00
Schejbal, Jakub Mgr.03.12.1978peněžitý dar 100 000,00
Schejbal, Jakub Mgr.03.12.1978peněžitý dar 290 000,00
Štychová, Jana03.08.1987peněžitý dar 1 000,00
Vacková, Kamila Ing.14.05.1969peněžitý dar 1 000,00
Váňová, Veronika02.02.1987peněžitý dar 1 000,00

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy