Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2017

Název politické strany / politického hnutí:
Česká strana národně sociální

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
00442721

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Kotorská 1572/18, Praha, 14000

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 774531416, e-mail: info@csns.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
zahájeno insolvenční řízení na její / jeho majetek ke dni 01.01.2017

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Ing. Michal Klusáček - předsedaDatum: 28.03.2018 19:43:16
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: USNESENI_SOUDU.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora

Soubor: CSNS-2017-UCETNICTVI.pdf


Počet stran: ........

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 393 061,64
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 0,00
4 Členské příspěvky 12 300,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 380 761,64
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 0,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 190 708,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 190 053,64
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Žádné záznamy

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 380 761,64 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Bradávka, Jaromír16.06.1955bezúplatné plnění 500,00 (roznos letáků)
Buzek, Jan Ing.20.09.1964bezúplatné plnění 13 000,00
České mírové fórum, z. s.26636204bezúplatné plnění 38 500,00 (výroba videí rozhovorů)
Horák, Miloš Ing.18.05.1954bezúplatné plnění 3 739,00 (reklamní plocha Olomouc)
Horák, Miloš Ing.18.05.1954bezúplatné plnění 150,00 (roznos letáků)
Janko, Karel Ing.25.07.1943bezúplatné plnění 10 000,00 (uspořádání mítingu na Václavském náměstí v Praze)
Klusáček, Michal Ing.23.10.1979bezúplatné plnění 19 041,00 (potvrzení kauce Střední Č.)
Klusáček, Michal Ing.23.10.1979bezúplatné plnění 19 041,00 (potvrzení kauce Praha)
Klusáček, Michal Ing.23.10.1979bezúplatné plnění 22 100,00 (propagace google)
Klusáček, Michal Ing.23.10.1979bezúplatné plnění 38 550,00 (volební spot)
Klusáček, Michal Ing.23.10.1979bezúplatné plnění 19 041,00 (potvrzení kauce Ústí)
Klusáček, Michal Ing.23.10.1979bezúplatné plnění 19 041,00 (potvrzení kauce Moravskoslz.)
Klusáček, Michal Ing.23.10.1979bezúplatné plnění 19 041,00 (potvrzení kauce Jižní M.)
Kopa, Josef Ing.04.09.1945bezúplatné plnění 400,00 (roznos letáků)
Kovářová, Silvie MUDr.01.11.1974bezúplatné plnění 19 041,00 (potvrzení kauce Olomouc)
Kovářová, Silvie MUDr.01.11.1974bezúplatné plnění 19 041,00 (potvrzení kauce Plzeň)
Kovářová, Silvie MUDr.01.11.1974bezúplatné plnění 6 883,00 (inzerce)
Kovářová, Silvie MUDr.01.11.1974bezúplatné plnění 2 316,00 (rozeslání letáků)
Kovářová, Silvie MUDr.01.11.1974bezúplatné plnění 4 356,00 (inzerce)
Kovářová, Silvie MUDr.01.11.1974bezúplatné plnění 2 468,00 (inzerce)
Kovářová, Silvie MUDr.01.11.1974bezúplatné plnění 13 455,00 (letáky)
Kovářová, Silvie MUDr.01.11.1974bezúplatné plnění 19 041,00 (potvrzení kauce Vysočina)
Kovářová, Silvie MUDr.01.11.1974bezúplatné plnění 18 150,00 (inzerce Literární noviny)
Kubálková, Jindřiška08.05.1946bezúplatné plnění 500,00 (roznos letáků)
Müller, Ivan PhDr. BA, MA, Ph.D.13.11.1946bezúplatné plnění 500,00 (roznos letáků)
Olšina, Josef07.05.1960bezúplatné plnění 500,00 (roznos letáků)
Paukejová, Marie Ing.07.12.1954bezúplatné plnění 19 190,00 (potvrzení kauce Jižní Č.)
Pišiová, Michaela Mgr.18.04.1990bezúplatné plnění 2 564,64 (propagace na facebooku)
Podmanický, Pavel20.09.1963bezúplatné plnění 397,00 (výlep plakátu Most)
Růžička, Daniel07.05.1997bezúplatné plnění 125,00 (roznos letáků)
Starý, Miroslav18.02.1946bezúplatné plnění 19 190,00 (potvrzení kauce Liberec)
Starý, Miroslav18.02.1946bezúplatné plnění 500,00 (roznos letáků)
Szurmanová, Ludmila01.09.1943bezúplatné plnění 500,00 (roznos letáků)
Tichý, Jaroslav Ing.28.07.1950bezúplatné plnění 600,00 (výlep plakátu ve Stoc hově)
Továrková, Jarmila27.01.1950bezúplatné plnění 500,00 (roznos letáků)
Vítová, Vladimíra PhDr. Ph.D.23.10.1962bezúplatné plnění 1 800,00 (rozeslání letáků)
Vítová, Vladimíra PhDr. Ph.D.23.10.1962bezúplatné plnění 1 000,00 (roznos letáků)
Vítová, Vladimíra PhDr. Ph.D.23.10.1962bezúplatné plnění 6 000,00 (zapůjčení zámku v Brtnici pro volební akci)

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy

Dodatečné informace

Na stranu bylo vyhlášen konkurz 11. 8. 2003. Toto datum nebylo možné vyplnit do elektronického formuláře, zároveň bez vyplnění tohoto data nebylo možné pokračovat dál. Proto je v kolonce o insolvenčním řízení datum 1. 1. 2017. ČSNS je však v konkurzu nikoliv v insolvenci.

Správcem konkurzní podstaty (SKP) byl v roce 2017 JUDr. Pavel Novák, který přestal se stranou komunikovat. Přestal také plnit své povinnosti vůči konkurzu samotnému. Usnesením soudu na začátku roku 2018 byl JUDr. Pavel Novák odvolán a jmenován nový SKP JUDr. Josef Cupka, se kterým se nám však dosud nepodařilo navázat kontakt. Usnesení soudu, ze kterého je patrné, že SKP JUDr. Pavel Novák nekonal, je přiloženo ke zprávě.

Abychom mohli dodat zprávu auditora o ověření účetní závěrky, byla by nutná součinnost SKP s vedením strany. Tato součinnost nám nebyla poskytnuta a proto Vám předáváme zprávu bez zprávy auditora. Účetnictví zohledňuje provoz strany nikoliv konkurz samotný.