Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2017

Název politické strany / politického hnutí:
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
05754577

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Gercenova 856/3, Praha, 10200

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
tel.: 773334048, e-mail: hkh@hnuticesta.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu:
normální činnosti

Statutární orgán politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce
Mgr Kuchař Jaroslav - předsedaDatum: 28.03.2018 18:09:32
Podpis (razítko): ........................................

Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Soubor: zprava_auditora.pdf


Počet stran: ........Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora
Dokument nepřiložen.

Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Příjmy celkem 605 358,00
2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 0,00
4 Členské příspěvky 188 700,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 416 658,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís.
Název ukazatele v Kč
1 Mzdové výdaje 0,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 286 322,00
3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb
      volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 229 591,00
      volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
      volba prezidenta republiky 0,00
      volby do zastupitelstev krajů 0,00
      volby do zastupitelstev obcí 0,00
      volby do Evropského parlamentu 0,00

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců
Žádné záznamy

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč
Žádný institut

Část III.

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí podíl

Počet stran .......... v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu
Žádné záznamy

Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran .......... v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele
Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky
Žádné záznamy

Část V.

Dary

Počet stran .......... v části V.
Celkem 416 658,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce
Datum narození nebo
identifikační číslo dárce
Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč
Baarová, Miroslava Mgr.09.03.1955bezúplatné plnění 100,00 (roznos letáků)
Balko, Renata Mgr.10.09.1976peněžitý dar 777,00
Balko, Renata Mgr.10.09.1976peněžitý dar 777,00
Balko, Renata Mgr.10.09.1976peněžitý dar 777,00
Balko, Renata Mgr.10.09.1976peněžitý dar 777,00
Balko, Renata Mgr.10.09.1976peněžitý dar 777,00
Blahová, Lenka10.05.1987peněžitý dar 3 000,00
Blue Strategy, s.r.o24279190peněžitý dar 50 000,00
Boháčová, Lada12.03.1975peněžitý dar 500,00
Boháčová, Lada12.03.1975peněžitý dar 500,00
Boháčová, Lada12.03.1975peněžitý dar 500,00
Březina, Daniel22.11.1985bezúplatné plnění 3 000,00 (webové služby)
Bystrianská, Karla27.07.1952peněžitý dar 5 000,00
Ďásková, Iva01.11.1971bezúplatné plnění 100,00 (roznos letáků)
Drahoňovský, Vojtěch Bc.08.04.1979bezúplatné plnění 395,00 (cestovné hrazené kandiátem)
Dröhslerová, Marcela29.09.1962peněžitý dar 2 000,00
Dröhslerová, Marcela29.09.1962peněžitý dar 5 000,00
Fojtíková, Dagmar17.03.1977bezúplatné plnění 300,00 (roznos letáků)
Freedom publicite, s.r.o.02916495bezúplatné plnění 2 000,00 (banner na webu)
Hauser, Jaroslav15.07.1960peněžitý dar 1 000,00
Hoppová, Marie06.03.1958peněžitý dar 100 000,00
Horáková, Miroslava09.06.1982bezúplatné plnění 100,00 (roznos letáků)
Hrdina, Jan07.09.1974peněžitý dar 70 000,00
Hrnčířová, Ivana21.01.1958peněžitý dar 30 000,00
Chodora, Karel08.11.1978bezúplatné plnění 3 500,00 (natočení rádiového spotu)
Jandová, Miloslava07.12.1963peněžitý dar 2 000,00
Kapoun, Petr Ing.26.12.1964peněžitý dar 2 000,00
Křivánková, Vanda14.12.1969bezúplatné plnění 100,00 (roznos letáků)
Kubín, Jan Ing.10.11.1963bezúplatné plnění 961,00 (cestovné hrazené kandiátem)
Kuchař, Jaroslav Mgr.06.07.1963bezúplatné plnění 1 596,00 (cestovné hrazené kandidátem)
Kymlička, Tomáš08.04.1985bezúplatné plnění 100,00 (roznos letáků)
Lichnovská, Jana15.05.1953bezúplatné plnění 315,00 (roznos letáků hrazený kandidátem)
Lichnovská, Jana15.05.1953peněžitý dar 2 000,00
Lichtenberk, Martin Ing.16.02.1976bezúplatné plnění 203,00 (cestovné hrazené kandiátem)
Lustig, Jakub Bc.03.07.1978bezúplatné plnění 65,00 (cestovné hrazené kandiátem)
Lužná, Marie12.09.1971bezúplatné plnění 300,00 (roznos letáků)
Marková, Bára20.10.1975peněžitý dar 2 000,00
Marková, Dana16.07.1965peněžitý dar 1 000,00
Meškan, Jiří Ing.29.07.1971peněžitý dar 50 000,00
Milena, Haltuchová Mudr.04.02.1958peněžitý dar 2 000,00
Mužíková, Dagmar30.10.1972peněžitý dar 1 000,00
Novotná, Ivana30.07.1960bezúplatné plnění 310,00 (cestovné hrazené kandiátem)
ODISS OIL, s.r.o26242397peněžitý dar 19 000,00
Parkour Project, s.r.o05719283bezúplatné plnění 2 500,00 (výlep plakátů Liberec)
Sedláčková, Milena21.05.1955bezúplatné plnění 300,00 (roznos letáků)
Schimmerová, Michaela02.08.1968bezúplatné plnění 100,00 (roznos letáků)
Sokol, Zdeněk25.03.1965bezúplatné plnění 15 000,00 (natáčení videí)
Souček, Milan06.09.1970peněžitý dar 1 000,00
Šírová, Dana03.07.1965peněžitý dar 2 000,00
Šup, Milan07.01.1962peněžitý dar 2 000,00
Vetečníková, Jindřiška21.07.1949bezúplatné plnění 300,00 (roznos letáků)
Vidite.cz, s.r.o.27065278bezúplatné plnění 25 000,00 (poskytnutí obrazovky 3x5m a zvukové aparatury)
Vršovská Brána , s.r.o.62024451bezúplatné plnění 2 000,00 (Pronájem sálu)
Záhora, Jaroslav Ing.09.08.1964bezúplatné plnění 628,00 (cestovné hrazené kandiátem)

Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele
Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele
Výše obvyklé ceny plnění v Kč
Žádné záznamy

Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran .......... v části VII.

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)
Hodnota majetku v Kč
Žádné záznamy

Část VIII.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran .......... v části VIII.

Jméno a příjmení člena politické
strany / politického hnutí
Datum narození člena politické
strany / politického hnutí
Obec místa pobytu člena politické
strany / politického hnutí
Celková roční výše
členského příspěvku v Kč
Žádné záznamy